Rozrywka

Centrum internetowej rozrywki – graj, baw się i śmiej bez ograniczeń!

Featured posts

SZTUKA WYBORU I ZESTAWIANIA

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Nadawanie kształtu ludzkiemu życiu przez przedmioty użytkowe dokonuje się na zasadzie zdolności ich przystoso­wania do określonych warunków życia i norm czasu. Jak­kolwiek przyjmuje się, że „forma wynika z funkcji”, to jed­nak forma może być nieskończenie zmienna i to nie tylko w zależności od rodzaju materiału i procesów produkcyjnych, lecz również w zależności od potrzeb i upodobań odbiorców. Te dwie sfery — sfera twórczości artystycznej i sfera upodobań wzajemnie się warunkują – i uzupełniają.- Niekiedy jedna z nich może odegrać rolę wiodącą, np. w sensie szero­kiej aprobaty użytkowników. Lecz dzieje się i odwrotnie, gdy poprzez konkretne formy artyści tworzą typ wartości no­wych, jeszcze przez społeczeństwo nie uznawanych.

LITERATURA POPULARNA

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Bohaterowie Choynowskiego ocierają się o     tragiczne wydarzenia czasu wojny i rewolucji, ale Choy- nowski świadomie odtragizował historię, tworząc optymistycz­ny mit, uwypuklając jako najwyższą wartość radosne związki człowieka ze światem. Nic więc dziwnego, że jeden z kryty­ków literackich nazwał książkę Choynowskiego „bajką o dniu dzisiejszym”, mimo że duch wojskowej i politycznej awan­tury nie należał do rzadkości ,w tamtych niespokojnych la­tach, podobnie jak i zwycięski marsz przez życie.   Literatura popularna,      biorąc       swój początek      z głębokiej tradycji sentymentalnego romansu, szczególnie żywo rozwinęła    się w zurbanizowanym okresie literatury.

KONCEPCJA IDEALNEGO PIĘKNA

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W całości powstaje stop terapeutycznego i. agresywnego mi- ; tu. Koncepcja idealnego piękna, idealnej miłości reprezentan­tów starej rasy oraz wędrówki dusz zbiega się tu z polity­ką — podług prostej zasady: piękne przeciw rewolucji. Pod piórem autora Iwonki metafizyka idzie w parze z emocjami nacjonalistycznymi i antyrewolucyjnymi. Dekadencki erotyzm zabarwiony melancholią — ekscytujący walor grzechu miłoś­ci i śmierci, wszystkie charakterystyczne pierwiastki powieś­ciowego gotycyzmu — rzucił German na tło wojny, rewolucji i życia wyższych sfer społecznych, w tym także arystokracji, ziamiaństwa i kręgów żołniersko-oficerskich.

ŚCISŁE ZWIĄZKI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Matuszewski należy przy tym do tych nowoczesnych kry­tyków i teoretyków, którzy zdają sobie sprawę ze scisłyc związków i zależności zjawisk w obrębie obydwu nurtów li­teratury KTytyk w pojawieniu się literatury popularnej do­strzega przyczynę hermetyzacji literatury wysokiej, tworze­nia własnych odrębnych światów poetyckich, własnego od­rębnego języka w jej obrębie: skutkiem tego może, artyści subtelniejsi (…) czując się osamot­nionymi wśród jarmarcznego zgiełku zrjrwają ostateczme nić: z żydem i zatapiając się w idealnej mgle subiektywnego symbolizmu, czynią z twórczości artystycznej rodzaj ezoterycznych; ntisteriów (…)Ten gwałtowny 1 przesadny może zwrot do arysto- kratyzmu w sztuce jest tylko reakcją przeciwko powszechnej obojętnośd i nieczulości na prawdziwe wrażenia estetyczne””.

ŚCISŁE ZWIĄZKI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Litera­tura weszła na drogę ścisłych zwiążków z filozofią, psycho­logią i moralistyką. Ważkiej charakterystyki opisanych po­wyżej zjawisk w prozie młodopolskiej dokonał Andrzej Zyg­munt Makowiecki, stwierdzając:„W tej poetydkiej epoce, jaką jest w świadomości powszechnej Młoda Polska, pojawiło się wiele dzieł prozatorskich godnych przy­pomnienia i odżycia w tradycji. Młodopolska proza stworzyła tu moi- liwości niezwykle różnorodne do podjęcia w zakresie postaw intelek­tualnych i technik pisarskich. Moralizm i patriotyzm Żeromskiego, biologizm i mitotwórstwo Reymonta, węźlista chłopskość Orkana, pro- fetyzim Micińskiego, drwina i antykonwencjonaliam Nowaczyńakiego, stylizatorstwo i kłerkizm Berenta, namiętność i bunt Przybyszewskie­go, groteska Jaworskiego, zimna analityczność Irzykowskiego, egzotyzm Sieroszewskiego, rewolucjonizm Daniłowskiego i Struga. Z tygla tech­nik powieściowych Młodej Polski wynurzył się Kadenowski ekspre- sjonizm, Witkiewiczowska groteska, kreacjomzm Schulza”.

ZWYCZAJNA FOTOGRAFIA

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Przecież to nie zwyczajna fotografia, a raczej święty obraz, słynący w dodatku cudami. Tego rodzaju quasi epifanie i hierofanie, a nawet domysł teofamii, spotkać można w Trędowatej niemal na każdym kro­ku. Mniszkówna usiłuje bowiem zbudować opowieść o mi­łości, która rzuci na kolana, która przekona, że trzeba zmie­nić świat, aby TAKA miłość mogła trwać. I rzeczywiście powieść wytpełnia sui generis metafizyka, podczas gdy sztu­ka elitarna cierpi na zanik uczuć metafizycznych, w czym Upatruje Witkacy zapowiedź upadku. Tę właściwość za­wdzięcza Trędowata głównie akcentowanym już koligacjom z . mitem, a poprzez mit z określonym kultem, przy czym rzuca się w oczy bogactwo synkretyzmu.

MIŁOŚĆ W STYLU

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Ten właśnie mit wskazujący na wyłączność miłości w sty­lu; ta — albo żadna”, znajduje swe spełnienie w historii opowiedzianej przez Mniszkównę, stanowiąc dla niej mocne ramy.Trzeba jednak pamiętać, że Uczta Platona pokazuje jeszcze inne tropy myślowe. Oto szukanie drugiej połowy jest zmą­cone brakiem wierności:„Kogo od całego obojnaka odcięto ten dzisiaj lubi kobiety i wielu cudzołożników pochodzi z tego rodu, a podobnie i kobiety które za mężczyznami przepadają, a w łóżku nie tylko męża przyjmują”.

Kolorowanki do drukowania

On Marzec - 24 - 2012 0 Comment

Co to są kolorowanki do drukowania? To nic innego jak tradycyjne znane i cenione przez najmłodszych na całym świecie wzory popularnych postaci filmowych, książkowych, komiksowych, bajkowych, kontury różnych przedmiotów, które wypełnia się dowolnymi barwami. Dowolność, jak wiadomo, jest tutaj naprawdę duża, niejednokrotnie dzieci kolorują trawnik na niebiesko o chmurki na zielono, inwencja twórcza naszych pociech nie zna granic. Nawet najwięksi awangardowi malarscy nie używają takich kombinacji barw jak dzieci, które potrafią psa pomalować w paski i zygzaki, kota na kolor różowy a renifera potraktować barwą żółtą i pomarańczową. Świat dziecka rządzi się swoimi prawami i z pewnością nie należy dziecka uczulać na niewłaściwy kolor czy wzór, ponieważ dziecko samo w końcu dojdzie do wniosku, że granatowy w żółte paski nietoperz to tylko wymysł ich własnej wyobraźni. Kolorowanki do drukowania to  [ Read More ]

Kolorowanki

On Sierpień - 25 - 2011 0 Comment

Kolorowanki to wspaniała zabawa dla najmłodszych, dzieci przepadają za wypełnianiem kolorami konturów swych ulubionych postaci z kreskówek. Nic dziwnego, w końcu dzisiejsze zeszyty do kolorowania są wydawane w niezwykle dla młodego oka atrakcyjnej formie a wybór różnego rodzaju flamastrów, pisaków, markerów, kredek świecowych, kredek ołówkowych i farbek jest tak olbrzymi, że niejeden dorosły ma ochotę oderwać się nieraz od codziennych obowiązków i przenieść w świat dzieciństwa. Współczesne kolorowanki można kupić w pierwszym napotkanym kiosku, zresztą nie trzeba nawet z domu wychodzić, ponieważ serwisy internetowe umożliwiają wydruk kolorowanek. Każde dziecko ma dziś okazję pokolorowania księżniczki, księcia, misia, lalki, samochodu, statków, zwierząt, aktorów z dużego ekranu i piosenkarek z telewizji. Dzieci mają dziś wybór, którego z pewnością starsze pokolenia w naszym kraju nie miały, nie było takiej techniki, nie było tak bujnie  [ Read More ]

Kurs angielskiego

On Marzec - 13 - 2011 0 Comment

Kurs angielskiego dla dzieci jest okazją do rozpoczęcia nauki języka obcego już w młodym wieku. Warto uzmysłowić, jak ważne ma to znaczenie dal późniejszego rozwoju każdego dziecka. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że w bardzo młodym wieku umysł dziecka jest bardzo chłonny na nowe informacje, oczywiście jeżeli są one w odpowiedni sposób podane. Muszą one być przygotowane specjalnie dla potrzeb właśnie najmłodszych uczniów. W jaki sposób najlepiej powinien przebiegać proces nauki? Z pewnością w młodym wieku najlepiej uczyć przez dobrą zabawę i wartościową rozgrywkę, co przyczyni się do szybkiego i przede wszystkim prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Jak wiadomo, nie da się wymagać od najmłodszych uczniów mozolnej nauki nowych słówek czy mozolnego przyswajania nowych regułek gramatycznych. Najlepsza forma nauki to śpiewanie zabawnych piosenek oraz uczestniczenie w różnego rodzaju grach  [ Read More ]

WIELOZNACZNE POJĘCIE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

„Nastrój” jest pojęciem bardziej wieloznacznym.W znaczeniu pierwszym obejmuje on ogólną koncepcję wystroju, złożonego z barw i kształtów, a dostosowaną w swym założeniu do indywidualnych potrzeb użytkownika.W znaczeniu drugim obejmuje on natomiast szczególny typ dekoracji, składający się z przedmiotów „autentycznych” (historycznych, pochodzących z odległych krajów, wykonanych przez znanego artystę) i ze względu na to cenionych.Cechą charakterystyczną tak pojętego „urządzenia” i „na­stroju” jest łatwość integracji. Dla poszczególnego przedmio­tu oznacza to, że staje się on elementem układu, w którym współistnieją formy nowoczesne i tradycyjne, przemysłowe 0          „artystyczne”. Umieszczenie na niskim stoliczku ze szkła i aluminium rzeźby sakralnej z XV wieku nie stanowi by­najmniej zaprzeczenia tego systemu, lecz jego potwierdzenie.

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W epoce, w której zmieniają się związki jednostki z ro­dziną i społeczeństwem, zmienia się również styl mebli. Daw­ny asortyment zostaje zastąpiony przez kozetki, łóżka zamy­kane, niskie stoły, składane krzesła… Ruchliwość i wielofunk- cyjność przedmiotów, adaptujących się do określonych sytuacji powoduje, że na miejscu dawnego porządku symbolicznego wy­twarza się nowy, bardziej liberalny stosunek między człowie­kiem a przedmiotem. W rezultacie powstaje większa wolność organizacji własnego życia i większa możliwość decydowania   estetycznym wyrazie własnego otoczenia.W układzie nowoczesnym przedmioty pełnią rolę podwójną, będącą wynikiem pewnej szczególnej opozycji, zachodzącej między „urządzeniem” a „nastrojem”.„Urządzenie” jest porządkowaniem przestrzeni przez przed­mioty w sposób taki, aby zostały spełnione wszystkie możli­wości operacyjnych relacji między nimi, a człowiekiem.

ŚCISŁE PRZEZNACZENIE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Typowe dla przełomu XIX i XX stulecia wnętrze mieszczańskie posiada porządek patriarchalny: pokój jadalny i pokój sypialny. Meble         różne w swej funkcji — lecz mocno zintegrowane, grawi­tują wokół stołu lub łóżka. We wnętrzu tym każdy przed­miot posiada ścisłe przeznaczenie, które koresponduje z prze­znaczeniem innego przedmiotu, wszystkie zaś razem tworzą jeden organizm, wyrażający szczególny nastrój spokoju i sta­łości. Układ pokoju jadalnego i sypialnego do dziś pozostał aktualny; jeśli meble „mieszczańskie” znajdują nabywców, to nie dlatego, że są trochę tańsze, ale dlatego, że w świadomości licznych warstw współczesnego społeczeństwa stanowią sym­bole trwałości tradycyjnej rodziny. Podobnie przedstawia się sprawa z wystrojem wnętrza. Występują w nim te same — choć nie takie szame od strony wartości artystycznej — przedmioty dekoracyjne; wśród nich lampa symbolizuje nie­odmiennie krąg rodzinny, a zegar znaczy upływ  [ Read More ]

PRZEDMIOTY UŻYTKOWE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W jej ramach mieści się „plątanina plastikowych wzorów abstrakcyjnych i pokrę­conych drutów malowanych czainną farbą, butelki po koniaku, zaopatrzone w żarówkę i abażur z frędzlami, koronki z poli­chlorku winylu…” .Przedmioty użytkowe nabierają szczególnej wymowy, gdy zostają rozpatrzone we wzajemnych układach, stanowiących odbicie struktury rodzinnej i społecznej danej epoki.Biorąc za przykład wnętrze mieszkalne, dostrzega się wy­raźną różnicę między układem przedmiotowym, określanym jako tradycyjny, a układem przedmiotowym uznanym za no­woczesny.Układ przedmiotowy tradycyjny stanowi charakterystycz­ny przejaw jednofunkcjonalmości i integracji.

MIEJSCE NA TWÓRCZOŚĆ

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Jest tu miejsce na twórczość unikalną, lecz jest i na kicz. Twórczość unikalna w zakresie zdobnictwa zapoczątkowana w okresie secesji jest w dalszym ciągu uprawiana przez wy­bitnych artystów, rzemieślników i twórców ludowych. W dzie­łach ich   należących niejednokrotnie do najwyższych osiągnięć sztuki użytkowej przejawiają się — w zrolowanej oczywiście formie — bądź związki z minioną tradycją, bądź tendencje międzynarodowe. W twórczości unikalnej szczegól­nego znaczenia nabierają materiały naturalne: drewno, skora, wełna, len… Nie z tego jednak względu, że stanowią wie opo­zycję w stosunku do materiałów syntetycznych, lecz dlatego, że są symbolem bytu, trwania i nastroju.Kicz jest zjawiskiem samym w sobie. W danym przypadku chodzi jednak nie o zbiór przedmiotów perwersyjno-poetyc- kich należących w zasadzie do przeszłości, lecz o „meforemną i agresywną falę rzeczy niepojętych”.

TYPOWE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Tak typowa dla współczesności „moda na secesję” posiada charakter kodu wzbogacającego. Pozwala to wplatać obiekt antykwaryczny w inne konteksty, rozkoszować się mm z uwa­gi na to, co znaczył kiedyś, lecz używać go również z uwag na sens, jaki posiada obecnie.Stare przedmioty spełniają obecnie najczęściej rolę deko­racji wnętrza. Lampy, lichtarze, samowary, młynki zelazka awansowały do rzędu ozdób stawianych w pokojach, zwykle na półkach między książkami. W założeniu dekoratora mają być one punktem stałym; azylem przed burzliwą współczes­nością.Nostalgia w stosunku do przedmiotow artystycznych oraz wszelkich innych przedmiotów wykonanych z mosiądzu, od­kutych w żelazie, wyrobionych z drewna, w których zacho­wały się ślady rzetelnej roboty, wyraża nie tylko naturalną, choć często podświadomą potrzebę ciągłości; wyraża także po­trzebę istnienia form nowych, w cechach ekspresyjnych indywidualnych i niepowtarzalnych.