//////

tania strona www

tania strona www

Featured posts

WIELOZNACZNE POJĘCIE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

„Nastrój” jest pojęciem bardziej wieloznacznym.W znaczeniu pierwszym obejmuje on ogólną koncepcję wystroju, złożonego z barw i kształtów, a dostosowaną w swym założeniu do indywidualnych potrzeb użytkownika.W znaczeniu drugim obejmuje on natomiast szczególny typ dekoracji, składający się z przedmiotów „autentycznych” (historycznych, pochodzących z odległych krajów, wykonanych przez znanego artystę) i ze względu na to cenionych.Cechą charakterystyczną tak pojętego „urządzenia” i „na­stroju” jest łatwość integracji. Dla poszczególnego przedmio­tu oznacza to, że staje się on elementem układu, w którym współistnieją formy nowoczesne i tradycyjne, przemysłowe 0          „artystyczne”. Umieszczenie na niskim stoliczku ze szkła i aluminium rzeźby sakralnej z XV wieku nie stanowi by­najmniej zaprzeczenia tego systemu, lecz jego potwierdzenie.

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W epoce, w której zmieniają się związki jednostki z ro­dziną i społeczeństwem, zmienia się również styl mebli. Daw­ny asortyment zostaje zastąpiony przez kozetki, łóżka zamy­kane, niskie stoły, składane krzesła… Ruchliwość i wielofunk- cyjność przedmiotów, adaptujących się do określonych sytuacji powoduje, że na miejscu dawnego porządku symbolicznego wy­twarza się nowy, bardziej liberalny stosunek między człowie­kiem a przedmiotem. W rezultacie powstaje większa wolność organizacji własnego życia i większa możliwość decydowania   estetycznym wyrazie własnego otoczenia.W układzie nowoczesnym przedmioty pełnią rolę podwójną, będącą wynikiem pewnej szczególnej opozycji, zachodzącej między „urządzeniem” a „nastrojem”.„Urządzenie” jest porządkowaniem przestrzeni przez przed­mioty w sposób taki, aby zostały spełnione wszystkie możli­wości operacyjnych relacji między nimi, a człowiekiem.

ŚCISŁE PRZEZNACZENIE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Typowe dla przełomu XIX i XX stulecia wnętrze mieszczańskie posiada porządek patriarchalny: pokój jadalny i pokój sypialny. Meble         różne w swej funkcji — lecz mocno zintegrowane, grawi­tują wokół stołu lub łóżka. We wnętrzu tym każdy przed­miot posiada ścisłe przeznaczenie, które koresponduje z prze­znaczeniem innego przedmiotu, wszystkie zaś razem tworzą jeden organizm, wyrażający szczególny nastrój spokoju i sta­łości. Układ pokoju jadalnego i sypialnego do dziś pozostał aktualny; jeśli meble „mieszczańskie” znajdują nabywców, to nie dlatego, że są trochę tańsze, ale dlatego, że w świadomości licznych warstw współczesnego społeczeństwa stanowią sym­bole trwałości tradycyjnej rodziny. Podobnie przedstawia się sprawa z wystrojem wnętrza. Występują w nim te same — choć nie takie szame od strony wartości artystycznej — przedmioty dekoracyjne; wśród nich lampa symbolizuje nie­odmiennie krąg rodzinny, a zegar znaczy upływ  [ Read More ]

PRZEDMIOTY UŻYTKOWE

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

W jej ramach mieści się „plątanina plastikowych wzorów abstrakcyjnych i pokrę­conych drutów malowanych czainną farbą, butelki po koniaku, zaopatrzone w żarówkę i abażur z frędzlami, koronki z poli­chlorku winylu…” .Przedmioty użytkowe nabierają szczególnej wymowy, gdy zostają rozpatrzone we wzajemnych układach, stanowiących odbicie struktury rodzinnej i społecznej danej epoki.Biorąc za przykład wnętrze mieszkalne, dostrzega się wy­raźną różnicę między układem przedmiotowym, określanym jako tradycyjny, a układem przedmiotowym uznanym za no­woczesny.Układ przedmiotowy tradycyjny stanowi charakterystycz­ny przejaw jednofunkcjonalmości i integracji.

MIEJSCE NA TWÓRCZOŚĆ

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Jest tu miejsce na twórczość unikalną, lecz jest i na kicz. Twórczość unikalna w zakresie zdobnictwa zapoczątkowana w okresie secesji jest w dalszym ciągu uprawiana przez wy­bitnych artystów, rzemieślników i twórców ludowych. W dzie­łach ich   należących niejednokrotnie do najwyższych osiągnięć sztuki użytkowej przejawiają się — w zrolowanej oczywiście formie — bądź związki z minioną tradycją, bądź tendencje międzynarodowe. W twórczości unikalnej szczegól­nego znaczenia nabierają materiały naturalne: drewno, skora, wełna, len… Nie z tego jednak względu, że stanowią wie opo­zycję w stosunku do materiałów syntetycznych, lecz dlatego, że są symbolem bytu, trwania i nastroju.Kicz jest zjawiskiem samym w sobie. W danym przypadku chodzi jednak nie o zbiór przedmiotów perwersyjno-poetyc- kich należących w zasadzie do przeszłości, lecz o „meforemną i agresywną falę rzeczy niepojętych”.

TYPOWE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

On Czerwiec - 1 - 2015 0 Comment

Tak typowa dla współczesności „moda na secesję” posiada charakter kodu wzbogacającego. Pozwala to wplatać obiekt antykwaryczny w inne konteksty, rozkoszować się mm z uwa­gi na to, co znaczył kiedyś, lecz używać go również z uwag na sens, jaki posiada obecnie.Stare przedmioty spełniają obecnie najczęściej rolę deko­racji wnętrza. Lampy, lichtarze, samowary, młynki zelazka awansowały do rzędu ozdób stawianych w pokojach, zwykle na półkach między książkami. W założeniu dekoratora mają być one punktem stałym; azylem przed burzliwą współczes­nością.Nostalgia w stosunku do przedmiotow artystycznych oraz wszelkich innych przedmiotów wykonanych z mosiądzu, od­kutych w żelazie, wyrobionych z drewna, w których zacho­wały się ślady rzetelnej roboty, wyraża nie tylko naturalną, choć często podświadomą potrzebę ciągłości; wyraża także po­trzebę istnienia form nowych, w cechach ekspresyjnych indywidualnych i niepowtarzalnych.